2017: Starea băncilor europene de retail

0
3797

Într-un an caracterizat de schimbări neașteptate în peisajul geopolitic, sectorul bancar european de retail nu a rămas neatins:  veniturile în scădere nu au fost compensate deoarece industria a încercat să reducă în mod durabil costurile, iar probleme persistente în ceea ce privește provizioanele de risc, au rămas. Conform noului Retail Banking Radar realizat de A.T. Kearney, băncile europene ar putea avea un viitor promițător, dar o minte deschisă și o poziție hotărâtă privind schimbarea vor fi vitale, în special pentru a face față creșterii giganților digitali și pentru a aborda provocarea inovației fintech.

În anul 2016, economia europeană și-a continuat procesul de redresare, cu o creștere semnificativă, dar totuși limitată, a PIB-ului în toate țările. Îmbunătățirea constantă a pieței muncii, prețurile scăzute ale petrolului și creșterea venitului disponibil, au creat o combinație perfectă pentru creșterea cererii interne.

 

Băncile de retail au înregistrat creșteri semnificative ale depozitelor și împrumuturilor, consolidând tendința ascendentă a ultimilor ani, însă acest scenariu pozitiv nu a dus la o îmbunătățire a performanțelor totale ale băncilor europene de retail, care au înregistrat o scădere a veniturilor de 4%, comparativ cu 2015. Politica de relaxare cantitativă a Băncii Centrale Europene (BCE) și noile reglementări, cum ar fi comisioanele interbancare, au afectat profitabilitatea băncilor europeane de retail, pentru multe dintre acestea fiind dificil să răspundă și să-și adapteze modele de afaceri la noile provocări digitale care afectează dinamica comercială a industriei. În plus, problemele în termeni de provizioane de risc au împiedicat în mod semnificativ costurile de profitabilitate ale băncilor de retail în țările din Europa de Est și de Vest.

 

Cu toate acestea, câteva bănci au reușit să își reconsidere abordarea și să devină campioni, dovedind că rămâne posibil să depășească norma, dacă liderii băncilor europene de retail ar găsi modalități de a se adapta unui mediu în continuă schimbare.

 
Retail banking
Pentru o înțelegere a retail banking-ului de astăzi, ca și în edițiile precedente ale Retail Banking Radar, A.T. Kearney s-a concentrat pe 6 indicatori care evidențiază subiecte cheie pentru industrie.

 

In ceea ce priveste băncile europene de retail, 2016 iese în evidență cu 5 din cei 6 indicatori ai Retail Banking Radar realizat de A.T. Kearney care înregistreaza un declin comparativ cu 2015:

 •          Venit per client
 •          Raportul cost-venit
 •          Profit per client
 •          Costurile provizioanelor de risc raportate la venitul total
 •          Venitul net din dobânzi raportat la venitul total

 

Raportul cost-venit a crescut cu 1%, atingând o medie de 64%, indicând faptul că băncile se luptau să reducă semnificativ costurile, în ciuda măsurilor de austeritate. Numai venitul per angajat a înregistrat o creștere semnificativă, reflectând executarea de către bănci a planurilor de restructurare.

 

Diferențele dintre țările din cadrul industriei bancare de retail europene rămân considerabile.

 

În termeni de venit per client, majoritatea băncilor europene de retail au înregistrat o scăderea considerabilă a venitului per client, cu Spania și Italia care au avut cea mai sesizabilă scădere a acestui indicator, de 8.6% și respectiv 6.6%.

 

Turcia, Elveția și Polonia sunt excepții de la tendința negativă.

 

În termeni de venit per angajat, băncile din Regatul Unit și Benelux au înregistrat cel mai mare salt în productivitate în ultimul an, în creștere cu 10% și respectiv 12%, în ciuda unei ușoare reduceri a veniturilor. Cât despre raportul venit-cost, există un decalaj mare între rapoartele medii și cele de clasă înaltă, cu Spania, țările Nordice și Turcia sub 55%. Țările europene cu cel mai mare raport venit-cost sunt Austria, Germania și Franța,

Descoperiți mai multe detalii și analize în raportul Retail Banking Radar 2017.

 

Cum rămâne cu viitorul?

Retail Banking Radar 2017 este suplimentat în acest an cu un exercițiu de scenarii, care descrie trei viziuni ale schimbărilor perturbatoare din banking-ului de retail din Europa:

 1. Banking deschis. Noi părți terțe intră în ecosistemul de plăți și bancar și reușesc să dezintermedieze un volum semnificativ de clienți ai băncilor de retail.
 2. Șocuri globale. Răsturnările politice din urma Brexit și alegerilor recente din SUA se extind într-o contracție a investițiilor și a încrederii.
 3. Ridicarea giganților. Unul dintre giganții digitali își valorifică potențialul prin perturbarea semnificativă a pieței serviciilor financiare.

 

Povestea fintech a crescut de asemenea rapid în ultimii trei ani: chatbot-uri conduse de către AI devin o modalitate populară de a îmbunătăți experiența clienților, iar tehnologia rapoartelor distribuite ar putea fi un catalizator al unui nou val de tehnologii și propuneri de servicii financiare.

 

A.T. Kearney se așteaptă ca dovezile de concepte în domeniul bancar și cazurile de utilizare să câștige mai multă atenție în anul care urmează.

A.T. Kearney are în vedere trei tipuri de fintech care evoluează:

 •          Start-up-urile bancare de tip fintech, provocatoare, cum ar fi N26, câștigă mai multă atenție și unele piețe s-ar putea confrunta cu un val de noi concurențe. De exemplu, Monzo, un start-up din Marea Britanie, a crescut cu aproape 200,000 de utilizatori în 18 luni
 •          În calitate de parteneri pentru operatorii tradiționali, unii jucători fintech ar putea spori sau accelera transformarea digitală stabilită a băncii
 •          Alte oferte fintech vor concura în spațiul bancar de tranzacții, cum ar fi Klarna, Transferwise și Revolut. Spațiul lor de oportunități ar putea fi o mutare în banking-ul pe deplin dezvoltat

 

Mai multe detalii despre Fintech sunt disponibile în Retail Banking Radar 2017.

 

Cum ar trebui să răspundă băncile?

Băncile nu pot continua așa cum sunt ele și au nevoie să învețe lecții de la cei care au avut succes, dacă vor să abordeze provocările actuale și viitoare: veniturile ar putea fi provocate de către noii jucători de banking deschis, incertitudinea economică va continua, giganții digitali ar putea trece peste peisaj și realinierile economice ar putea să preseze pe măsură ce operatorii tradiționali se chinuie să concureze. O minte deschisă și dorința vor fi cruciale pentru ca băncile să se protejeze de aceste amenințări și să profite de oportunitățile pe care le aduc.

Dacă aveți nevoie de detalii suplimentare cu privire la România, nu ezitați să ne contactați sau puteți cere un interviu pentru a explora mai profund situația actuală a băncilor europene de retail.

 

Despre A.T. Kearney 

A.T. Kearney este o companie internațională de top din domeniul consultanței de management, cu birouri în peste 40 de țări.  Consilieri de încredere pentru cele mai mari organizații mondiale, încă din 1926. A.T. Kearney este în totalitate dedicată în a-și ajuta clienții să obțină impact sustenabil și avantaj pe termen lung. Pentru mai multe informații, vizitați www.atkearney.com.

2017: state of the European retail banks

In a year characterized by seismic and unexpected changes in the geo-political landscape, European retail banking was not left unscathed: declining revenues were not offset as the industry struggled to sustainably reduce costs and persistent issues in terms of risk provisions remained. According to the new A.T. Kearney Retail Banking Radar, European banks could have a promising future,  but an open mind and willing stance on disruption and change will be vital, especially to face the rise of digital giants and to address the challenge of fintech innovation.

 

In 2016, the European economy continued its recovery, with a broad yet limited rise in GDP across all countries. Steady improvement in the job market, low oil prices, and rising disposable income created a perfect mix for domestic demand-led growth.
Retail banks experienced solid increases in deposits and loans, consolidating the upward trend of recent years, but this slightly positive scenario has not led to an improvement of the overall of European retail banks’ performance, which recorded a decrease in revenues by 4% compared to 2015.
The European Central Bank’s (ECB) ongoing Quantitative easing policy and new regulation, such as on interchange fees,  all impacted European retail banking profitability, with many finding it hard to respond and adapt their business models to the new digital challenges that affect the industry’s commercial dynamics. Moreover, issues in terms of risk provision have significantly hampered retail banks profitability costs in Southern and Eastern Europe countries.

 

However, a few banks managed to revamp their approach and emerge as champions, proving it remains possible to outperform the norm, should the leaders of European retail banks find ways to embrace a constantly changing environment.
Retail banking Performance
For an understanding of retail banking today, as in previous editions of the Retail Banking Radar, A.T. Kearney focused on six indicators that highlight crucial topics for the industry.

 

For European retail banks, 2016 stands out with five out of six A.T. Kearney Retail Banking Radar indicators registering a decline compared to 2015:

 • Income per customer
 • Cost-to-income ratio
 • Profit per customer
 • Risk provision costs relative to total income
 • Net interest income relative to total income

 

Cost-to-income ratios rose by 1%, reaching an average of 64%, indicating banks were struggling to significantly reduce costs, despite austerity measures. Only income per employee had a significant increase, reflecting banks’ execution of restructuring plans.
Country differences within the European retail banking industry remain sizable


In terms of income per customer, most European retail banks saw a sizable decrease in income per customer with Spain and Italy showing the greatest decline in this indicator, at 8.6 and 6.6 percent respectively.
Turkey, Switzerland and Poland are exceptions to the negative trend.

 

In terms of Income per employee, United Kingdom and Benelux banks made the largest leap in productivity this past year, up 10 and 12 percent respectively, despite a slight reduction in income.
As for the cost-to-income ratio, there is a large gap between the average and best-in-class ratios, with Spain, the Nordics, and Turkey below 55 percent. The European countries with the highest cost-to-income ratio are Austria, Germany, and France.
Discover more details and analysis in the 2017 Retail Banking Radar report.

 

What about the future?

The 2017 Retail Banking Radar this year is supplemented by a new industry scenario exercise describing three visions of disruptive change in European retail banking:

 1. Open banking. New third parties enter the payment and banking ecosystem and manage to disintermediate a significant volume of retail banking customers.
 2. Global shocks. The political upheaval from Brexit and recent US elections extends into a contraction of investment and confidence.
 3. Rise of the giants. One of the digital giants harnesses its potential by materially disrupting

the financial services market

 

The fintech story has also grown rapidly over the past three years: chatbots driven by AI are becoming a popular way to improve the customer experience and distributed ledger technology could be a catalyst  of a new wave of technologies and financial services propositions.

 

A.T. Kearney expects use cases and proof-of-concepts in banking to gain more attention in the coming year.
A.T. Kearney’s financial services team envisage three types of fintech evolving:

 • Challenger fintech start-up banks such as N26 gain more attention and some markets could face a wave of new competition. For example, Monzo, a UK start-up bank has grown to almost 200,000 users in 18 months
 • As partners to incumbents, some fintech players could augment or accelerate established bank’s digital transformation
 • Other fintech offers will compete in the transaction banking space, such as Klarna, Transferwise and Revolut. Their opportunity space could be a move into full-fledged banking

 

More Fintech details are available in the 2017 Retail Banking Radar.

 

How should banks respond?

Banks cannot continue as they are, and need to learn lessons from those who have been successful, if they are to address present and future challenges: income could be challenged by new open-banking entrants, economic uncertainty will continue, digital giants could stride across the landscape, and economic realignments could pressure costs as incumbents struggle to compete. An open mind and a willing stance will be crucial for banks to protect themselves from these threats and take advantage of the opportunities they bring.

Do not hesitate to contact us, should you need further details regarding Romania or request an interview to dig deeper into the current state of European retail banks.

 

 

 

About A.T. Kearney 

 

A.T. Kearney is a leading global management consulting firm with offices in more than 40 countries. Since 1926, we have been trusted advisors to the world’s foremost organizations. A.T. Kearney is a partner-owned firm, committed to helping clients achieve immediate impact and growing advantage on their most mission-critical issues. For more information, visit www.atkearney.com.

 

About the A.T. Kearney Retail Banking Radar


The A.T. Kearney European Retail Banking Radar is the leading industry study giving banking leaders deep strategic insights into the most critical performance indicators and trends. The survey, which has been run since 2010, analyses six core dimensions of banking performance in retail banking.